Başkanın Mesajı

Geri Dönüşüm hayattır. Hayatın kendisidir aslında. Farkında olsak da olmasak da her birimiz her an, hatta her solukta geridönüşümü bizzat yaşıyor, tecrübe ediyoruz. Vücudumuzda dolaşımını tamamlayıp kirlenen kan tekrar toplanır ve geridönüştürülmek üzere akciğerlerimize gönderilir. Kanımız aldığımız her solukla birlikte tekrar temizlenerek sisteme yeniden dahil edilir. Kalbe, organlara ve tekrar kalbe ciğerlere… Bu döngü milyonlarca yıldan beri milyarlarca canlıda tekrar etmekte ve böylece evrenin incisi mavi gezeğenimiz üzerinde geridönüşüm hayatı mümkün kılmaktadır. 

Milyarlarca canlının hayatını sürdürdüğü bu küçük ama çok değerli mavi gezegenimiz günümüzde sınırlı miktarda kaynaklarıyla gittikçe artan ve geçmişe nazaran daha büyük bir iştahla tüketen yaklaşık yedi milyarlık bir nüfusu barındırmaktadır. Geridönüşüm, eko-sistemin çökmeden nesiller boyu devam etmesi, hatta insanoğlunun yeryüzünde bundan sonraki mevcudiyetini sürdürebilmesi için vazgeçilmez öneme sahiptir.

Atık Kağıt ve Geridönüşümcüler Derneği (AGED) sözkonusu bu nüfusun dünyamıza getirdiği yükü olabildiğince hafifletmek, küresel ölçekte yürütülen sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında özellikle kağıt geri dönüşümünü ülke içinde en üst düzeye çekmek, dünyadaki trendleri ve gelişmeleri takip edip sektör temsilcisi üyelerini bilgilendirmek, konferanslar ve paneller düzenlemek, halkın geri dönüşümün önemini kavraması amacıyla sosyal sorumluluk projeleri yürütmek, sektörün sorunlarını tespit edip bu sorunların çözüm yollarını ortaya koymak, geri dönüşebilir atıkların geri kazanılması konusunda teknik ve idari altyapının geliştirilmesini sağlayarak ihtiyaç duyulan toplumsal bilinç ve yasal altyapının oluşturulmasını destekleyecek tanıtım, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini yapmak, yaptırmak ve yaymak, kamu kurumları ve sektör işbirliğini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, bu doğrultuda ülkemizin ihtiyaç duyduğu geri dönüştürülebilir hammaddelerin öncelikle ülke içinde değerlendirilerek sanayimizin geliştirilip güçlendirilmesi böylece ülke ekonomimize daha fazla katkı sağlamak ve katma değer yaratmak amacı ile kurulmuştur.

AGED; sektördeki diğer paydaşlarının işlevlerine mani ve muhalif değil fakat yardımcıdır. Sektör üç sacayağı üzerinde durmaktadır. Bunlar; toplama ayırma tesisleri; geridönüşüm tesisleri ve kamu kurum/kuruluşlarıdır. Ancak bunların işbirliği ve uyumu ile sektör anlamlı bir bütün oluşturmaktadır. AGED; sektördeki diğer STK’lar ve kamu kurumları yanında kendine has duruşu ve rengiyle işbirliğine açıktır. Temel prensibimiz yasalara ve serbest piyasa ilkelerine bağlı hareket etmek ve sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktır. Faaliyetlerimiz ve atacağımız adımlar hep bu dengede olacaktır.

Bilindiği üzere Türkiye’de kullanılan toplam kağıt miktarı 5 milyon ton olup üretim miktarı bunun %50’si yani 2.5 milyon ton kadardır. Üretilen toplam kağıt miktarı içinde selüloz kullanılarak yapılan üretim %3’ü aşmamakta ve böylece Türkiye’de üretilen toplam kağıt miktarının %97’lik bölümü atık/hurda kağıtlar kullanılarak yapılmaktadır. Buna karşın, toplanan kağıt miktarının oranı %40-45 aralığında bulunmakta ve hurda kağıdın geri kalanı ne yazık ki çöpe gitmektedir. Aynı oran, %70 üzerinde geri dönünüşüm seviyesini yakalamayı başarmış ve hatta bu oranı gittikçe daha yukarı seviyelere çıkaran Avrupa ülkelerinin çok gerisinde bulunmaktadır. Bu rakam ve oranlar, AGED gibi bir derneğe duyulan ihtiyacı ve bu derneğin üstlenmesi gereken misyonu açıkça ortaya koymaktadır. AGED’in kağıt sektörüne yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz.

Mahmut CİĞER
Başkan